Gjør treskeren klar for ny sesong

Maskinteknisk melding nr 3/2014 tar for seg klargjøring av treskeren.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Få godt korn og god halm til fyringsformål

Korn til fyring er ikke bare korn. Det samme gjelder for halm, hvor erfaringen er at den halmen som er egnet som fôr også er egnet til fyring. Har du muligheten til selv å velge kvaliteten på fyringshalmen, kommer det her noen gode, kortfattede råd.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Senk risikoen for brann

Høsting under tørre og varme forhold gir økt risiko for brann. Selv om høsten er en travel periode, lønner det seg å ta forholdsregler mot brann, samt å ha godt slukkerutstyr til rådighet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plantevern ved økologisk dyrking av grønnsaker

Dyrking av økologiske frilandsgrønnsaker krever et aktivt plantevern, bygd på forebyggende tiltak. Vekstskifte, god agronomi og godt reinhold er viktig – og rett tiltak til rett tid er helt nødvendig!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stor førsteslått og godt vårbeite -moglegheiter og utfordringar i høve til gjødsling og ugraskamp-

Det er meldt til oss at det er store avlingar på førsteslåtten, sjølv om det vart slege ekstremt tidleg. Dette gjev oss både moglegheiter og utfordringar i høve til gjødslingsmengde og tidspunkt, og ugraskamp.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sommerens plantetrend: Light Bloom

Lys, luft og letthet er kjennetegnet på sommerens plantetrend, Light Bloom. Med blomster og lette, transparente materialer skyver den nye trenden tyngre tanker og krisestemning i bakgrunnen og gir plass til nytenking i Skandinavia!

> Les mer

Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter i veksthus 2014

Krydderurter er spesielt utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for utsett av nyttedyr både forebyggende og ved angrep, har vi erfart at den biologiske bekjempelsen fungerer godt mot skadedyr i krydderurter. For å få god effekt, er det viktig å ha mange nok nyttedyr, men ikke mer enn nødvendig på grunn av kostnaden.

> Les mer

Larveagrep på raps

Sommerfugllarver angriper no raps og andre korsblomstra vekster. Gå derfor ut i rapsåkeren og kortroller denne. har du mye hull på bladene så sjå etter på undersida av bladene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

KVALITETSUTVIKLING PÅ HØSTBEITE

Etter to år med registreringar av høstbeite er vi positivt overraska over kor godt beitegraset held seg utover høsten, i alle høve viss det ikkje vert frost. Dyra bør få rikeleg med beitegras, og bør flyttast før dei har ete alt for kort. Beite gjev bra nok kvalitet til mjølkekyr utover hausten om det er nok gras og ikkje vert beita for kort. Dette viser også det ein har sett i samband med lammeproduksjon at at høstbeite er verdifult, sjøl utover høsten.

> Les mer

Vann og vanning

Det er tørre tider og rådgiver Ingrid Myrstad har skrevet om vann og vanning til potet, gulrot og jordbær.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Solhjemslia - et unikt kulturlandskap

Solhjemslia har på grunn av aktiv beiting med sau vår og høst gjort at kulturlandskapet er unikt. Her kan du finne mange ulike typer planter, insekter m.m.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fôringsforsøk med ulikt innhold av råprotein

Viser til en svensk artikkel der det har blitt utført fôringsforsøk på gras med ulik råprotein- konsentrasjon i grovfôret. Hypotesen i dette forsøket er at ved å gi surfôr med høyt innhold av råprotein (17 %), så skal kuene melke like bra som om man gir kuene surfôr med lavt innhold av råprotein (13 %) + proteinkonsentrat. Det ble også gitt kraftfôr i rasjonen, i form av bygg, hvete og havre.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Artsblandinger og Nitrogenopptak

Viser til en svensk artikkel der det har blitt utført forsøk på ulike artssammensetninger og nitrogen-opptak.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fornying av gamal eng

I årsmelding 1980 finn vi omtala forsøk der ein såg på avlingsmengd ved ulike måtar å driva enga på. Vi gjenngir omtalen som Ola E. Alne skreiv. Lokalt var det hjå Ingebrigt Gule i Øvre Vats feltet var lagt. Feltet er plassert i gammal eng der det var naudsynt med ulike tiltak for å betra plantesetnaden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordpakking fører til redusert avling

I 1975 vart det gjennomført førsøk med pakking av jord for å sjå verknaden på jordstruktur og avling. I Årsmelding 1975, skriv ringleiar Kjell Nes om forsøket, med utgangspunkt i feltet hjå Torgils Klungland i Ølen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bekjemp høymolsyre og hundekjeks no - det går ann

Om ein ikkje har gjort noko for å bekjempe dei tidlegare i år er det enno IKKJE FOR SEINT! Våren er det beste tidspunktet, men NO har vi ei ny moglegheit.

> Les mer

Kalking av nydyrka jord i Fåvang

Kalkmengde og kalktype bør gjøres ut fra hva jordprøvene sier. Et 50 gammelt forsøk på Goppollen i Fåvang viser svært mye interessant.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Slåttestrategi

Grovforkvalitet til ulike dyregrupper.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Integrert plantevern - IPM

Målet med integrert plantevern defineres som en helhetlig plantevernstrategi som holder bestanden av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Les mer i linken under.

> Les mer

Trips og virus i Cyclamen

Cyclamen er en lang kultur og kommer inn i veksthuset i en periode med stort smittepress av ulike skadegjørere. Følg med på utviklingen slik at det ikke kommer overraskelser på slutten av kulturtiden. Impatiensnekroseflekkvirus kan angripe Cyclamen. Smitte kan komme inn med plantemateriale, med trips i kulturen eller fra andre planter med trips. Bildet viser symptomer av Impatiensnekroseflekkvirus på Cylamen (ringflekker og dødt vev).

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side