Integrert bekjempelse av brunskogsnegl

Bioforsk og Universitet i Bergen har fullført et prosjekt med integrert bekjempelse av brunskogsnegl i jordbruket. Hovedmålet i prosjektet er definert til å utvikle elementer i en integrert pest bekjempelse av brunskogsnegl i plantekulturer som jordbær, grønnsaker og gras.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Glyfosat med malekost

Brukte ca 1 dl Roundup på 200 problemugrass

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sneglebekjemping

Brunskogsneglen er en utfordring i mange frilandskulturer. I oppslaget under "Sneglebekjemping" er det tatt med noen forhold en skal tenke på mht bekjemping av både Nettkjøsnegl (tidligere Åkersnegl) og Brunskogsnegl.

> Les mer

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014. Dette vil særleg skjerpa kravet til handtering og lagring av til dømes Ammoniumnitrat 34 %.

> Les mer

Skjøtselplanar for naturtypane slåtteeng og kystlynghei

Økonomiske verkemiddel er innført for å ta vare på artsrike gamle slåttemarker og verdfulle kystlyngheier i landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre. Vi har vore i kontakt med fleire gardbrukarar som har fortalt om sine erfaringar med slike feller og alle er samstemte om at dette er til svert god hjelp.

> Les mer

Se opp for agurkbladlus i 2014

Det er registrert angrep av agurkbladlus i agurk i år. Følg derfor med på planter og limfeller (vinga bladlus) og se etter agurkbladlus i ditt veksthus. Agurkbladlus angriper både blomster og agurk, men kan gjøre spesielt stor skade i agurk. Det anbefales forebyggende utsett med snylteveps (A. colemani) mot agurkbladlus i agurk.

> Les mer

Fresing, harving og pløying mot høymole

Fresing, harving, og pløying er oppskrifta i Hogganvik Landsby for å ta knekken på alle gamle høymoleplanter i grasproduksjonen. Høgt beitepress, beitepussing og luking er med å halde god kontroll på nye høymolefrø.

> Les mer

Kjedegraver

Etter kvart har det kome fleire typar og med forskjellig storleik på kjedegravarar. Det kan variere frå små sjølvgåande på belte for kabelgraving til store maskinar som er montert å beltetraktor chassis.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Attlegg med direktesåing om hausten

Brakking etter andre slått har gitt vellukka grasattlegg med direktesåing i slutten av august.

> Les mer

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2014/2015

November 2014/januar 2015 skal NLR Rogaland arrangera fleire kurs på Bryne, eitt på Finnøy og eitt i Strand for autorisasjon plantevern. NLR Veksthus arrangerer på Jæren for veksthus.

> Les mer

Roting av stiklinger og etablering av småplanter

Rask produksjonstid, god bryting og god kvalitet på plantene avhenger av effektiv og god roting. Forholdet mellom luft og vann i potta er en av de viktigste faktorene som påvirker roting.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjødsling til julestjerne – ny resept uten ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat ble tidligere brukt for å gi ekstra nitrogen til julestjerne i starten av kulturen. Denne gjødselen er ikke lenger i handelen, og det er behov for en ny sammensetning av næringsløsningen til julestjerne.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde.

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlings- og kvalitetsprognoser i potet 2014

Ferske tall for avlings- og kvalitetsprognosen for 2014 viser 22 % høyere potetavling sammenliknet med 2013, og tilsier dermed at vinterforsyninga er sikret. Dette er en forventning om 10 % høyere avlinger enn gjennomsnittet for årene 2002-2013. Prøvegravingene ble utført i uke 35.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Slåttestrategi

Dette året gav ein tidleg vår tidleg slåttestart. I våre bygder byrja timoteien å skyte like før 1. juni. Normalt vil eit to-slåtts regime vera det som passar best i vårt klima. I år kan den tidlege slåttestarten føra til at mange vil slå tre gonger. Tidlegare erfaringar har vist at tre slåttar på eng dominert av timotei, vil redusera avlinga komande år. Eng dominert av timotei bør/må få fred frå ca 10. september. Gamal eng, der timoteien er borte, og eng dominert av raigras kan med fordel haustast siste gang fram til ca 25. september. Spørsmålet vi her vi ynskjer å stilla; kva er rett slåttestrategi med den dyreflokken du har og det grovfôrarealet din gard består av?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Integrert plantevern i julestjerne 2014

Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus, trips, jordboene sopp og gråskimmel. Det er derfor viktig med forebyggende tiltak mot skadedyr og sopp for å unngå svinn og å kunne produsere julestjerner med god kvalitet.

> Les mer

Kan vi stole på målinger med pH-strips?

På nettstedet miljolare.no vises det til en rapport fra NIVA der det advares mot å stole på pH-strips ved måling av pH. Det er spesielt når pH er høy at målingene blir veldig feil. Målingene med strips gav i denne testen generelt for lave verdier.

> Les mer

Grovfôr til salgs

Nå kan medlemmer i NLR ST melde inn grovfôr til salgs og få lagt ut på vår hjemmeside. Her finner du også oversikt over grovfôr som er til salgs.

> Les mer

Forsøk med mykorrhiza

Generelt finner vi lite sopp i landbruksjord drevet på moderne vis. I økologisk landbruk må vi strekke oss etter ny kunnskap og ny praksis for å komme videre mot bærekraftige og fruktbare metoder.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side