Utnytting av husdyrgjødsla frå storfe

Synnøve Rivedal frå Bioforsk Fureneset har undersøkt utnytting av husdyrgjødsel frå storfe. Ho har gjennomført ei spørreundersøking om lagring og bruk av husdyrgjødsel.

> Les mer

Grubbing

Det er både ulemper og fordeler med å grubbe. Det første du uansett bør gjøre er å vurdere behovet for dette tiltaket og om du velger å gjøre det, utføre arbeidet i riktig dybde og under laglige forhold.

> Les mer

Satsing på økt storfekjøttproduksjon i Aust-Agder

Norsk Landbruksrådgiving Agder har satt i gang et prosjekt der vi ser på mulighetene for økt storfekjøttproduksjon. Prosjektet er støtta av Fylkesmannen og er i samarbeid med Nortura og Bondelaget. Det er oppretta styringsgruppe der produsent Sven Reiersen i Evje og Hornnes er med sammen med Erik Fløystad fra Aus- Agder Bondelag og representant fra Nortura og Sigbjørn Leidal og Torleiv Roland fra NLR Agder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kalkproblematikk

Ph-verdiane i jordprøvar tatt på Haugalandet har vist ein nedadgåande tendens.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Pløy riktig!

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre. Rett pløying gir jamnt såbed, som igjen gjør det lettere med mekanisk radrensing, jamnere sådjup og bedre spiring av alle planter. For grovforprodusenter vil et jamnt såbed redusere faren for at slåmaskina slår ned i jorda. Dermed reduseres faren for sporer i foret betraktelig.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hvorfor skal vi ha gjødselplan?

Gjødslingsplan er et viktig verktøy på gården for å sikre riktig gjødsling i forhold til behovet for næringsstoffer, kvalitet på avlinga og for å unngå forurensing. Det er også penger å spare.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Dyrking av kløver og andre belgvekstar

Dyrking av kløver har mange fordeler. Frå Ievina Sturite sitt innlegg på Særheim 13. mars 2014.

> Les mer

Beitetrykk i kystlynghei i Rogaland

Tre NLR-einingar i Rogaland har samla nye og gamle data rundt bruk av kystlynghei som beiteressurs

> Les mer

Skap betre kystlyngheibeite ved sviing!

Utegangarsau og lyngbeite Det er heilt avgjerande for god dyrevelferd at villsauen har gode lyngbeite om vinteren. Viss veret er gunstig for lyngsviing, er det lov å svi fram til 15. april.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bladfaks i langvarig eng

Har du har arealer der du ønsker varig eng, og jord som egner seg bør du vurdere bladfaks, Bromopsis inermis. Der bladfaksen trives er det ikke uvanlig med over ti år gamle produktive enger. Gode avlinger på bladfaks trenger ikke være noe mindre enn timotei blandingsenger, i allefall over år.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra økologisk fagsamling i Rogaland

Fra den årlig samling for bønder med økologisk produksjon, forbrukere og andre som er interessert i økologisk landbruk i Rogaland.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Koppar KAN gi forgiftning på sau

Det har blitt sett ny fokus på mangel av kobolt og kobbar på Haugalandet dei siste par åra. Det har særleg blitt trekt fram problem med for lite koppar. Advarslar om kopparforgiftning har vore grunn til at ein har vore forsiktig med å tilrå for sterk tilførsel av kobbar til sau. Haugaland landbruksrådgjeving har hatt eit samarbeid med veterinær i Animalia, Åshild Våge og Sveio smalesamdrift. I mars 2013 blei arbeidet oppsummert på eit møte med Tore Sivertsen fra veterinærinstituttet. Han meiner at ein ikkje treng å vera så redd for forgiftning i vårt område. Koppar kan tilførast gjennom gjødsel, kraftfor, slikkestein eller andre mineralblandingar. Men han adverer sterkt mot å "pøsa på" med koppar. Det sikraste er å behandla ut fra mistanke og ein bør uansett ikkje setta i gang mange tiltak på ein gong. Om ein overdriv og tilfører koppar i store mengder kan det oppstå forgiftning sjølv i kopparfattige område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bedre bruk av storfegjødsel

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

> Les mer

Mer plass til møkk og vann

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

> Les mer

Informasjonsvideo: Hvordan ta ut gode fôrprøver

På Youtube.com finner dere nå videoen: Hvordan ta ut gode fôrprøver? Av og med Oppdal Landbruksrådgivning.

> Les mer

Gjødselvalg for eng 2014

Det er midt-vinters, men ny vekstsesong bør planlegges. Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov under våre forhold.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Økonomiske effekter av erter og kløver i gjenlegg og eng

Det er utført feltforsøk og registreringer med belgvekster i gjenlegg og eng i flere år på Sørlandet. Resultateneer økonomiberegnet for et eksempelbruk med «TINE Optifôr» og det nyeberegningsverktøyet «Grovfôrøkonomi», som er laget som et felles verktøy for Norsk Landbruksrådgiving og TINE. Beregningene viser at bruk av fôrerter som dekkvekst i grasgjenlegg har gitt lønnsomme meravlinger og litt lavere fôrpris både i økologisk og konvensjonell grovfôrdyrking. Mer kløver i såfrøet og mer kløver i enga opprettholder avlinga med mindre gjødselkostnader, noe som gir redusert total fôrkostnad selv om en må snu enga oftere. Endring fra 0 til 20% belgvekster i fôret gir lite endring i energikonsentrasjon og proteininnhold i fôret, ingen grunn til å bytte kraftfôrslag og lite endringer i fôringskostnadene på fjøset.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Økomjølktrendar

I første halvdel av 2013 auka omsettinga av økologiske produkt sterkt i Noreg, og også mjølkeprodukta er på veg opp att etter ei periode med stagnasjon. Tine merkar den aukande interessa for økologi og arbeider med framtidas satsing på økologiske produkt, samtidig som set ned meirprisen.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side