Attlegg med direktesåing om hausten

Brakking etter andre slått har gitt vellukka grasattlegg med direktesåing i slutten av august.

> Les mer

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde.

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Slåttestrategi

Dette året gav ein tidleg vår tidleg slåttestart. I våre bygder byrja timoteien å skyte like før 1. juni. Normalt vil eit to-slåtts regime vera det som passar best i vårt klima. I år kan den tidlege slåttestarten føra til at mange vil slå tre gonger. Tidlegare erfaringar har vist at tre slåttar på eng dominert av timotei, vil redusera avlinga komande år. Eng dominert av timotei bør/må få fred frå ca 10. september. Gamal eng, der timoteien er borte, og eng dominert av raigras kan med fordel haustast siste gang fram til ca 25. september. Spørsmålet vi her vi ynskjer å stilla; kva er rett slåttestrategi med den dyreflokken du har og det grovfôrarealet din gard består av?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Overvintring av gras

Planter som er godt herda om høsten, beholder det meste av sin opparbeida frosttoleranse gjennom vinteren. God herding får vi med lave temperaturer om høsten, noe som fører til vekststans.

> Les mer

Få godt korn og god halm til fyringsformål

Korn til fyring er ikke bare korn. Det samme gjelder for halm, hvor erfaringen er at den halmen som er egnet som fôr også er egnet til fyring. Har du muligheten til selv å velge kvaliteten på fyringshalmen, kommer det her noen gode, kortfattede råd.

> Les mer

Artsblandinger og nitrogenopptak

Er det smart å samdyrke i enga? Institutt for vekstproduksjonsteknologi ved Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala har gjennomført feltforsøk på ulike artssammensetninger og nitrogen-opptak.

> Les mer

Fôringsforsøk med ulikt innhold av råprotein

Vil surfôr med høyt råproteininnhold kunne gi like god produksjonsevne hos melkekyr som surfôr med lavt innhold av råprotein sammen med proteinkonsentrat? Det er utgangspunktet for et nytt foringsforsøk hos Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala. De har nå kommet med en ny rapport om resultatene i forsøket.

> Les mer

Bekjemp høymolsyre og hundekjeks no - det går ann

Om ein ikkje har gjort noko for å bekjempe dei tidlegare i år er det enno IKKJE FOR SEINT! Våren er det beste tidspunktet, men NO har vi ei ny moglegheit.

> Les mer

Kalking av nydyrka jord i Fåvang

Et forsøk på Goppollen hos Gunnar Horten, Fåvang i 1959 lærte oss mye om kalking. Her har du noen av resultatene.

> Les mer

Rødkløver i grasmark

Tor Lunnan og Ievina Sturite i Bioforsk har arbeidet med spørsmål rundt varighet av rødkløver i enga og muligheten for fornying av kløver i enga ved at plantene får så seg selv, eller ved innsåing av kløver i etablert eng. Her er en oppsummering av de viktigste momentene som de har kommet frem til.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sau og snytarar på innmarksbeite

Viss ein ikkje har høve til å byta til eit vårbeite som ikkje var brukt til sau hausten før, bør alle sauebesetningar behandla førebyggande mot rundorm kring 3 veker etter at dei er ute på beite -kvart år. Dyr som går på avgrensa beite må oftast behandlast gjennom sommaren. Generelt tilrår ein ny snyltarbehandling hos lam seks veker etter beiteslepp, og i tillegg første halvdel av august. Vakse dyr bør rutinemessig behandlast berre ein gong i året.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Høstetidspunkt og energikonsentrasjon i grovfôr

I forbindelse med grovfôrproduksjon, har vi over flere år vist til sammenhengen mellom temperaturen gjennom vekstsesongen, og kvaliteten på grovfôret. Som ei rettesnor for de som ønsker å høste grovfôr med høy energikonsentrasjon, har det vært satt en sammenheng mellom 500 døgngrader etter vekststart, og en energikonsentrasjon på 0,90 FEm/kgTS i grovfôret.

> Les mer   > Kommentarer [0]

TRANSPORT I GROVFORPRODUKSJONEN

Når einingane vert større aukar transporten

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kvalitetsutvikling i haustbeite

Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med Bioforsk har over to haustar gjennomført prøveuttak i beite som har vore gjenvekst etter andre- eller førsteslått. Intensivt beitt og godt gjødsla fleirårig raigras heldt høg energi- og råproteinkonsentrasjon og låg andel ufordøyeleg NDF utover heile ettersommaren og hausten.

> Les mer

Jevn spredning av husdyrgjødsla

Ved bruk av husdyrgjødsel til åker og eng, er det viktig at møkka spres jevnt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hvor tørt bør graset tørkes?

Gras som skal legges i tårnsilo eller plansilo, må ikke tørkes for mye.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordanalyser ser ut til å gi pH som er 0,2 einingar høgare enn tidlegare

Samandrag av professor Tore Krogstad, NMBU sitt foredrag på fagmøte for NLR og FKA på Gardermoen den 11. mars 2014.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ensileringsmidler til rundball

Bruk anbefalt dosering og fordel ensileringsmiddelet jevnt i grasmassen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mykje å spare på bruk av kantgjødslingsutstyr

Det er eit miljømessig krav og god økonomi i å bruke gjødsla rett.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side