– Du ska itte trø i graset

Kjell Børresen i Hedmark Landbruksrådgiving oppfordrer til å etterleve Skjæraasens ord. Større bevissthet på kjøremønster med minst mulig «tråkking» i enga og åkeren er en forutsetning for å opprettholde jordas potensiale og produksjonsevne. Etablering av faste kjørespor gir minst 20 prosent større utbyttepotensiale.

> Les mer

Bedre bruk av storfegjødsel

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

> Les mer

Mer plass til møkk og vann

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning. Da beholder man også det opprinnelige gårdstunet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning. Da beholder man også det opprinnelige gårdstunet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vinterlagring av traktorsprøyta

Vinterlagring av traktorsprøyte.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Steinsprekking – alternativ til dynamitt

C-sertefikatet for bruk av dynamitt på eigen gard gjekk ut 2011. Mange har sakna muligheten for å kunna gjera mindre sprengingsarbeid og det har vore etterspurt at landbruksrådgjeving og faglag skal ta tak i dette. Me kontakta derfor eit firma, Powertools, for demonstrasjon av deira utstyr for «steinsprekking». Responsen var over all forventning. Nær 70 personar deltok på ein av dei to demonstrasjonane på Haugalandet 3. september 2013.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt faghefte "Drenering - teori og praksis"

Fagheftet ”Drenering teori og praksis” skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tresking og spill

Informasjon om ulike forhold ved tresking, bl. om beregning av treskespill og om hvordan man kan øke kapasiteten. Maskinteknisk melding nr. 08/2013

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skiftenøkklen - nyhetsbrev om maskinteknik

De maskintekniske rådgiverne på Blæstad igangsetter utgivelsen av nyhetsbrev innen maskinteknikk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rengjøring av åkersprøyten

Gjennomgang av rutiner for rengjøring og vask av sprøyten.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ? Mer bruk av leiekjøring har og ført til større maskiner.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gruppestørrelse for sau

Aggresjon er kanskje mer påvirket av tettheten i en gruppe med sau, enn hvor stor den er. Dette viser et forsøk gjort ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Forsøket viste også at synkroniteten i forhold til spising og hviling var mindre ved større grupper.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Spedgrisen liker det varmt

Et forsøk gjort i samarbeid mellom Universitet for Miljø og Biovitenskap og University of Cambridge har sett på daggamle spedgris sine preferanser for underlag og temperatur i infrarøde varmelamper. Det ble funnet en tendens til at spedgrisen foretrakk høye temperaturer og sagflis som underlag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mogleg løysing for fjos med mjølkerobot

For å betre kunne lære opp nye kyr og kviger til å bruke mjølkeroboten, kan det vere ein fordel at dei har høve til å kunne undersøkje den aktivt og verte komfortabel med den. Denne eksempelløysinga gjev moglegheit til å lage ei mindre gruppe, for dei i besetninga med særskilde behov samstundes som dei sjølve kan gå i mjølkeroboten utan at røktar hentar dei.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Utforming av løsdriftsfjøs for melkekyr

Hvordan planløsningen er i et løsdriftssystem for melkeku kan ha store innvirkninger på arbeidsmengden til bonden, så vel som produksjonsparametere.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Utforming av liggebåser for melkeku

Hvordan liggebåsene til melkeku er utformet kan virke inn på om dyrene blir skitne, hvor mye de får ligge og kan også påvirke produksjonsresultat.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hus for geit

I forbindelse med prøveprosjektet Geithøgskolen i 2012 var et av temaene bygninger til geit. Fagmiljøer fra hele landet samarbeidet for å sette sammen et best mulig studietilbud. I denne forbindelsen har det i ettertid også blitt laget et veiledningshefte for og nå et bredere publikum og gjennom dette bidra til at geitenæringen får et fagtilbud spesielt rettet mot seg.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Betre grøfter = meir avling

Etter som tida går vil det alltid vere behov for vidlikehald og oppgradering av eksisterande grøfte- og kanalsystem.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fosfor som plantenæring og forurenser.

Informasjonsskriv i forbindelse med prosjektet Jorda på jordet i HOF. Fosfor som plantenæring og forurenser.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side